Rámec

Komunita 

Je ve své podstatě vztahovou sítí, u které sociální vazby dosáhly dostatečné síly. Jako „pojivo“ funguje sdílení prostoru, představ, hodnot, cílů, aktivit, zájmů, humoru a mnohé další. Lokální komunitu tvoří lidé, kteří spolu sdílí fyzický prostor. Důraz je kladen nejen na synergii s ostatními členy, ale i s prostředím. Virtuální komunita pak využívá prostoru a funkcí, které nabízejí technologie. Jako platforma jí může sloužit online socilní síť či nástroje pro sdílení, spolupráci a spolutvorbu. Kombinované společenství oba principy propojuje. 

Komunitní studia 

Nabízí komplexní pohled na společenství.Snaží se rozpoznat aspekty, principy a hybatele, které v konkrétní komunitě navozují stav “dobrého bytí(well being). Tyto znalosti pak komunitní studia aplikují v praxi ke komunitnímu plánování, návrhu a realizaci
komunitních projektů a služeb. Komunitní studia čerpají z mnoha oborů. Při poznávání komunit se opírají o jejich metody.
Ideově jsou komunitní studia blízce spjatá kupříkladu s tématy jako participativní demokracie či celoživotní učení.

Okruhy zájmu komunitních studií pokrývají široký prostor: ideovou a kulturní kultivaci společenství, učení, vzdělávání a gramotnost,
bezpečnost a prevenci, sociální vyloučení, rozvoj rodinných, sousedských a přátelských vazeb, podporu umění a sportu. 

Komunitní kurátorství

 

Pro nás bude představovat především „komunitní orientaci profese“.

Pro „komunitně orientované profese“ existuje řada označení, kupříkladu: komunitní koordinátor v oblasti sociálních služeb, komunitní manažer v rámci zn

alostního managementu a marketingu, komunitní administrátor jako ten, kdo pečuje o komunitní informace a strukturu společenství nebo komunitní správce ve vzdělávání a kulturním životě.

Uplatnění tedy najde ve všech třech sektorech: ve veřejném v knihovnách, muzeích, školách, při politické aktivitě; v  nestátním neziskovém v neziskovkách zaměřených na některé z výše uvedených okruhů témat; i v komerčním jako manažer, lektor či správce „značkových komunit“.

Komunitní kurátorství jsme zvolili, protože zřetelně zrcadlí návaznost na kulturní, paměťové a informační instituce. 

Zahrnuje:

  • Výzkum, pohyb a aktivitu v přirozeném prostředí komunit.
  • Kontakt s občanskými, názorovými a znalostními lídry společenství.
  • Pochopení pro potřeby a podněty „zdola“ a schopnost podpořit jejich realizaci.
  • Propojování veřejného, neziskového a komerčního sektoru.
  • Jednání v roli kulturní překladatele, kurátora i mediátora.
  • Aplikaci poznatků a metod projektového managementu, marketingu, technologií či designu služeb.
  • Péči o lidi, znalosti, hodnoty, pospolitost, fondy a zdroje.